TheMotion®

 

TheMotion 的本质是在最后用户级别提供最低总体拥有成本的电动交通。通过让动力总成和辅助功能达到最高的效率性能,我们将这一点变成了现实。我们为确保在系统级别上实现最低的能源消耗而制造了更小、更轻的电池包,从而改善了车辆的总重量、价格、效率和负载。

e-Traction 的产品组合的核心是一个叫做 TheMotion 的项目。TheMotion 覆盖了电动传动系统的三个基本要素:

bg wheel04mini          TheDrivemini           bg control03mini

     TheWheel                       TheDrive                         TheControl

     推进技术                        传动技术                         控制技术